Klixon схемы включения

Klixon схемы включения
Klixon схемы включения
Klixon схемы включения
Klixon схемы включения
Klixon схемы включения
 • Page 1

  CDP 75/125/165 Service manual No. 975672 • Rev. 3.3 • 28.10.2010 Luftaffugter Side Dehumidifier Page Luftentfeuchter Seite Déshumidificateur Pages Осушители Стр. Deumidificatori Pagina 93...

 • Page 2

  Der tages forbehold for trykfejl og ændringer Dantherm can accept no responsibility for possible errors and changes Irrtümer und Änderungen vorbehalten Dantherm n’assume aucune responsabilité pour erreurs et modifications éventuelles...

 • Page 3: Table Of Contents

  Emne/Topic/Thema/Chapitres/Тема Introduktion Generelle oplysninger Produkt- og funktionsbeskrivelse Display Hygrostat og ekstra styringsmuligheder Montage- og installationsvejledning Servicevejledning Fejlfindingsvejledning Teknisk information Serviceaftale Introduction General information Product and functional description Display Hygrostat and other control options Mounting and installation instructions Service guide Fault finding guide Technical information Service agreement Introduktion...

 • Page 4: Table Of Contents

  Emne/Topic/Thema/Chapitres/Тема Introduction Informations générales Déscription du produit et de son fonctionnement Afficheur Hygrostat et autres possibilités de commande Manuel de montage et d’installation Manuel d’entretien Localisation de défauts Caractéristiques techniques Contrat de service après vente Общая информация Неисправности и способы их устранения Принцип...

 • Page 5: Table Of Contents

  контур/Circuito frigorifero, CDP 75 CDP 75 med vandkølet kondensator / CDP 75 with water- cooled condenser / CDP 75 mit wassergekühltem Verflüssiger / CDP 75 avec condenseur á eau / CDP 75 с водоохлаждаемым конденсатором / CDP 75 con consendatore raffreddato ad acqua Kølekredsløb/Cooling Circuit/Kältekreislauf/Circuit frigorifique/...

 • Page 6: Table Of Contents

  Introduktion Overblik Advarsel Det er operatørens ansvar at læse og forstå denne servicemanual og øvrige in- formationer samt at anvende den korrekte drifts- og vedligeholdelsesprocedure. Læs hele manualen, inden aggregatet startes første gang. Det er vigtigt at kende den korrekte driftsprocedure for aggregatet og alle sikkerhedsforanstaltningerne for at und- gå...

 • Page 7: Generelle Oplysninger

  Kopiering af servicemanualen eller dele af den er ikke tilladt uden en skriftlig tilladelse fra Dantherm Air Handling A/S. Forbehold Dantherm Air Handling A/S forbeholder sig retten til til hver en tid at foretage ændringer og forbedringer på produktet og i servicemanualen uden forudgående meddelelse eller forpligtelser.

 • Page 8: Produkt- Og Funktionsbeskrivelse

  Udblæsning fra affugteren Sådan fungerer CDP 75, 125 og 165 arbejder efter kondensationsprincippet. affugteren Den fugtige rumluft suges ind i affugteren ved hjælp af en ventilator. Inde i fordamperen afkøles luften, og når dens temperatur falder til under dugpunktet, udkondenseres luftens vanddampe til dråber, som ledes til afløb.

 • Page 9

  Dette er en sikkerhedsfunktion, som skal beskytte kompressoren mod overbelastning forårsaget af for højt tryk i kølekredsen ved start. Lav- og højtryks- På CDP 75, CDP 125 og CDP 165 er der på affugterens inspektionsside en knap til pressostat genindkobling af højtrykspressostaten Termorelæ...

 • Page 10: Display

  Display Display med lys- På inspektionssiden af affugteren er der et display med lysdioder og trykknapper. dioder og tryk- knapper Lysdioder Lysdioderne i displayet indikerer forskellige driftstilstande. Betydningen af de enkelte lysdioder gennemgås nedenfor. Illustration Denne illustration viser lysdioderne: Lysdiodernes be- Nedenstående giver et overblik over lysdiodernes betydning: tydning Hvis affugteren afbrydes og genindkobles via hovedafbryderen vil de fire øverste lys-...

 • Page 11

  Display, fortsat Lysdiodernes Lysdiode Beskrivelse betydning, fortsat Lynet lyser konstant grønt for at indikere, at strømmen er tilsluttet til anlægget. Lysdioderne med dråben og trekanten blinker grønt og lyser konstant rødt for at indikere, at der er fejl på affugteren via lavtrykspressostaten. Registrerer lavtrykspressostaten et for lavt tryk i kølekred- sen, forårsaget af for lav temperatur over fordamperfladen, vil affugteren blive stoppet indtil det ønskede tryk er opnået,...

 • Page 12

  Display, fortsat Trykknapper På affugterens inspektionsside er der via trykknapper mulighed for at afbryde og gen- indkoble affugtningen, vandvarmefladen eller ventilatoren. Illustration Denne illustration viser trykknapperne: Betydningen af de enkelte trykknapper gen- nemgås nedenfor Trykknappernes Afbrydes eller genindkobles en af funktionerne skal trykknappen være placeret i hen- positioner holdsvis position (A) eller (B): Afbrydelse (A)

 • Page 13: Hygrostat Og Ekstra Styringsmuligheder

  Hygrostat og ekstra styringsmuligheder Hygrostat Styringen er forberedt for tilkobling af en hygrostat til placering i det rum, der skal affug- tes eller i indblæsningskanalen til affugteren. Hygrostat kan leveres som tilbehør. Tilslutning af Følg denne vejledning for at tilslutte en hygrostat. hygrostat Udgangen til hygrostaten er 12 V.

 • Page 14

  Hygrostat og ekstra styringsmuligheder, fortsat Afrimning I de tilfælde hvor CDP 75/125/165 benyttes i et temperaturområde mellem 15 og 20ºC bør affugteren sikres med en afrimningsføler på fordamperfladen. Når afrimningsføleren registrerer en temperatur under 5ºC, tolker styringen dette som isopbygning på fordamperfladen, hvilket tillades i 30 minutter. Herefter stoppes kom- pressoren og ventilatoren leder rumluften over fordamperfladen, indtil afrimningsføleren...

 • Page 15: Montage- Og Installationsvejledning

  Introduktion Dette afsnit indeholder alle nødvendige informationer for at kunne opstille affugteren korrekt. Den elektriske installation er beskrevet nederst i afsnittet. Placering af CDP CDP 75, 125 og 165 kan opstilles på en af følgende måder: 75/125/165 Opstillingsmåde Bemærkninger Gulv Affugteren kan placeres på...

 • Page 16

  Hvis trykket er højere end de nedenstående værdier vil affugteren evt. slå fra via højtrykspressostaten på grund af for ringe luftmængde over kondensatoren CDP 75 CDP 125 CDP 165 Fortsættes på næste side...

 • Page 17

  CDP 125 CDP 165 Vandvarmeflade Til CDP 75, 125 og 165 kan der tilsluttes en vandvarmeflade til opvarmning af udblæs- ningsluften fra affugteren Vandvarmefladen er beregnet til montering i udblæsningskanalen. Fladen er forsynet med kanaltilslutningsstudse, således at den kan forbindes direkte til affugterens tilslut- ningsstuds.

 • Page 18

  Total opløst faststof < 5500 7,2-7,6 Total alkalinitet 80-150 Calcium hårdhed 250-450 Sulfater < 360 Langelier index Det tilrådes at Langelier indexet anvendes for at sikre, at kombinationen af de forskelli- ge vandparametre er acceptabel. Kontakt evt. Dantherm Air Handling A/S.

 • Page 19: Servicevejledning

  Servicevejledning Introduktion Affugteren kræver meget begrænset vedligeholdelse for problemfri drift. Alle nødvendi- ge sikkerheds- og kontrolfunktioner er indbyggede. Ventilatormotoren/-motorerne og kompressoren er smurt for livstid og kræver ikke speciel vedligeholdelse. Månedlig service En gang om måneden bør affugterens indsugningsfilter efterses og i givet fald rengø- res.

 • Page 20: Fejlfindingsvejledning

  Yderligere hjælp Hvis De ikke kan finde årsagen til en driftsforstyrrelse, skal der slukkes for affugteren for at forhindre, at den bliver beskadiget. Sæt Dem i forbindelse med en servicemontør eller en Dantherm Air Handling repræsentant.

 • Page 21: Teknisk Information

  Teknisk information Data Tekniske data: CDP 75 CDP 125 CDP 165 Model Arbejdsområde, fugt 40-100 40-100 40-100 Arbejdsområde, temperatur °C 20-38 20-38 20-38 Luftydelse 1500 2500 3600 Maksimum modtryk 1 × 230/50 3 × 230/50 Nettilslutning V/Hz 1 × 230/50...

 • Page 22: Serviceaftale

  Hotline After Sales Support hos Dantherm Air Handling A/S er klar til at hjælpe i tilfælde af pro- blemer med et aggregat. For at kunne tilbyde hurtig og effektive hjælp, bedes følgende informationer oplyst, når Dantherm Air Handling A/S kontaktes: •...

 • Page 23

  Introduction Overview Warning It is the responsibility of the operator to read and understand this service manual and other information provided and to use the correct operating procedure. Read the entire manual before the initial start-up of the unit. It is important to know the correct operating procedures for the unit and all safety precautions to prevent the pos- sibility of property damage and/or personal injury.

 • Page 24: General Information

  Copying of this service manual, or part of it, is forbidden without prior written permission from Dantherm Air Handling. Reservations Dantherm Air Handling reserves the right to make changes and improvements to the product and the service manual at any time without prior notice or obligation. EC-Declaration of...

 • Page 25: Product And Functional Description

  Air outlet Functionality of The CDP 75, 125 and 165 are working in accordance with the condensation principle. the dehumidifier The humid air is drawn into the unit by a fan. In the evaporator the air is cooled and when its temperature has fallen to below the dew point, the water vapour condenses into droplets which are led to a drain.

 • Page 26

  This is a safety function protecting the compressor against overloading caused by too high pressure in the cooling circuit at the start-up. LP/HP pressostat The CDP 75, CDP 125 and CDP 165 are fitted with a reset button of the HP pressostat on the inspection side Thermal relay The CDP 125(3x400V) and CDP 165(3x230V/3x400V) are additionally fitted with a re- set button for the thermal relays.

 • Page 27

  Display Display with LEDs The inspection side of the unit has a display panel with LEDs and push buttons. and push buttons LEDs The LEDs in the display panel indicate various operation modes. An overview of the meaning of the LEDs is given below. Illustration The illustration shows the LEDs: Meaning of the...

 • Page 28

  Display, continued Meaning of the LEDs Description LEDs, continued The constant green Lightning indicates that power is con- nected to the unit. The Drop and the Triangle are flashing on and off in green and red, respectively, to indicate that the condenser sensor has sensed a failure.

 • Page 29

  Display, continued Push buttons Push-buttons on the inspection side of the unit allows switching on and off dehumidifi- cation, heating coil and fan. Illustration The illustration shows the push buttons: An overview of the meaning of the push but- tons is given below Positions of the To switch on or off the functions, the setting of the push-buttons should be as follows: push buttons...

 • Page 30: Hygrostat And Other Control Options

  Hygrostat and other control options Hygrostat The control is prepared for connection of a hygrostat which is placed in the room to be dehumidified or in the supply air duct – (air inlet). Hygrostat is available as accessory. Connection of Please follow this procedure to connect a hygrostat.

 • Page 31

  Hygrostat and other control options, continued Defrosting If the CDP 75/125/165 are used in the temperature range between 15 and 20°C the evaporator coil should be protected by a sensor. When the defrosting sensor registers a temperature below 5°C, the control interprets this as ice building up on the evaporator coil and lets the unit run for another 30 min- utes.

 • Page 32: Mounting And Installation Instructions

  This section contains all necessary information for correct mounting of the dehumidifier. The electrical installation is described at the end of this section. Placing of CDP 75, 125 and 165 can be placed in one of the following ways: CDP 75/125/165 Placing...

 • Page 33

  If pressure losses are higher there is a danger of the unit cutting out via the high- pressure pressostat due to too little air passing over the condenser. CDP 75 CDP 125 CDP 165...

 • Page 34

  CDP 125 CDP 165 Water heating coils The CDP 75, 125 and 165 can be fitted with water heating coils. The heating coil is designed for installation in the air outlet duct. The heating coil has duct connection spigots allowing direct fixing to the connections of the units.

 • Page 35

  Total alkalinity 80-150 Calcium hardness 250-450 Sulphates < 360 Langelier It is advisable to use the Langelier Saturation index to ensure that the combination of Saturation index the different water parameters is acceptable. Contact Dantherm Air Handling A/S if necessary.

 • Page 36: Service Guide

  Service guide Introduction The dehumidifier requires very little attention for trouble free running. All the necessary safety and control functions have been built in. The fan motor(s) and the compressor have permanent lubrication and require no particular maintenance. Monthly service Once a month the inlet air filter should be inspected and if necessary cleaned.

 • Page 37: Fault Finding Guide

  More help If you cannot find the reason for the fault, switch off the unit immediately in order to pre- vent further damage. Contact a service technician or a Dantherm Air Handling repre- sentative.

 • Page 38: Technical Information

  Technical information Data Technical data: CDP 75 CDP 125 CDP 165 Model Working area, humidity 40-100 40-100 40-100 Working area, temperature °C 20-38 20-38 20-38 Air volume 1500 2500 3600 Max. external pressure 1 × 230/50 3 × 230/50 Power supply V/Hz 1 ×...

 • Page 39: Service Agreement

  Hotline The After Sales Support Department of Dantherm Air Handling A/S is ready to help you in case of a problem. To be able to offer quick and efficient help, please have the following information ready when contacting Dantherm Air Handling A/S: •...

 • Page 40

  Introduktion Überblick Warnung Es ist die Verantwortung des Betreibers, diese Anleitung und weitere Auskünfte zu lesen und verstehen und das korrekte Betriebs- und Wartungsverfahren an- zuwenden. Vor Inbetriebnahme des Geräts muss die ganze Anleitung studiert werden. Es ist wich- tig, sich mit dem korrekten Betriebsverfahren und den Sicherheitsmassnahmen bekannt zu machen, damit Material und/oder Personal keinen Schaden erleiden.

 • Page 41: Allgemeine Informationen

  Das Kopieren dieses Handbuchs oder von Teilen davon ist ohne schriftliche Genehmi- gung von Dantherm Air Handling A/S nicht erlaubt. Vorbehalt Dantherm Air Handling A/S behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankün- digung oder Obliegenheit Änderungen und Verbesserungen des Produkts und des Ser- vice-Handbuchs durchzuführen.

 • Page 42: Produkt- Und Funktionsbeschreibung

  Produkt- und Funktionsbeschreibung Illustration Illustration des Funktionsprinzips der CDP 75/125/165-Geräte: Obere Deckplatte Entriegelung des HP Pressostats und des Thermo- relais Anschluss eines Aussenluftkanals Deckplatte Luftansaugen vorne Sektion mit Schalt- Kondenswasser- schrank Ablauf Anschluss des wassergekühlten Inspektionstür Kondensators Deckplatte mit Venti- lator Ausblasen vom Gerät...

 • Page 43

  Diese Sicherheitsfunktion schütz den Kompressor gegen Überlastungen wegen eines zu hohen Druckes im Kühlkreislauf beim Start. Nieder- und Die Geräte CDP 75, CDP 125 und CDP 165 sind an der Inspektionsseite mit einem Hochdruck- Knopf zur Entriegelung des Hochdruckpressostats versehen...

 • Page 44

  Display Display mit Licht- An der Inspektionsseite des Gerätes befindet sich ein Display mit Lichtdioden und dioden und Druck- Drucktasten tasten Lichtdioden Die Lichtdioden im Display zeigen verschiedene Betriebszustände. Die Bedeutung der einzelnen Dioden ist unten beschrieben. Illustration Diese Illustration zeigt die Lichtdioden: Bedeutung der Die Bedeutung der einzelnen Dioden ist unten beschrieben: Lichtdioden...

 • Page 45

  Display, fortgesetzt Bedeutung der Lichtdiode Beschreibung Lichtdioden, fortge- Ein konstant grün leuchtender Blitz gibt an, dass Strom zum setzt Gerät angeschlossen ist. Ein grün blinkender Tropfen und ein konstant rot leuchtendes Dreieck zeigen den Stopp des Gerätes durch den Niederdruckspressostaten an. Registriert der Niederdruckspressostat wegen zu niedriger Temperatur einen zu niedrigen Druck im Kühlkreis, stoppt das Gerät, bis der erforderliche Druck wieder erreicht ist...

 • Page 46

  Display, fortgesetzt Drucktasten Mittels Drucktasten auf der Inspektionsseite des Gerätes ist es möglich, das Heizregis- ter, die Entfeuchtung und den Ventilator manuell aus- und einzuschalten Illustration Diese Illustration zeigt die Drucktasten: Die Bedeutung der einzelnen Drucktasten ist unten beschrieben Position der Wird eine der Funktionen aus- bzw.

 • Page 47: Hygrostat Und Zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten

  Hygrostat und zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten Hygrostat Die Steuerung ist für den Anschluss eines Hygrostaten vorbereitet. Der Hygrostat kann entweder im zu entfeuchtenden Raum oder im Ansaugkanal des Gerätes montiert wer- den. Hygrostat ist als Zubehör erhältlich. Anschluss eines Anschluss eines Hygrostaten ist wie unten beschrieben vorzunehmen. Hygrostaten Der Hygrostatausgang beträgt 12 V.

 • Page 48

  Hygrostat und zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten, fortgesetzt Abtauung Wenn die CDP 75/125/165 Geräte im Temperaturbereich zwischen 15 und 20°C be- nutzt werden, sollten sie mit einem Abtauungsfühler auf der Verdampferfläche gesi- chert sein. Wenn der Abtauungsfühler eine Temperatur niedriger als 5°C registriert, versteht die Steuerung dies als Eisbildung auf dem Verdampferfühler und lässt das Gerät noch 30...

 • Page 49: Montage- Und Installationsanleitung

  Dieser Abschnitt enthält alle für die korrekte Montage von Kanalsatz und Entfeuchter erforderlichen Auskünfte. Am Boden des Abschnitts ist die elektrische Installation beschrieben. Platzierung von Die CDP 75, 125 und 165 können in einer der folgenden Weisen aufgestellt werden: CDP 75/125/165 Aufstellung Bemerkungen Boden CDP 75, 125 und 165 können direkt auf dem Boden aufgestellt...

 • Page 50

  Druckverlust die folgenden Werte nicht überschreitet. Sollten die Druckverluste darüber liegen, so besteht die Gefahr, dass das Gerät auf Grund einer zu geringen Luftmenge über den Kondensator durch den Hochdruck- pressostaten abschaltet CDP 75 CDP 125 CDP 165 Fortsetzung nächste Seite...

 • Page 51

  Verdampfer und zum Geräteausfall über den Niederdruckpressostaten führen. CDP 75 CDP 125 CDP 165 Pumpen- Die CDP 75, 125 und 165 können mit einem Heizregister zur Erwärmung der Zuluft ge- warmwasser- liefert werden. Heizregister Das Register ist zum Einbau im Zuluftkanal ausgelegt, und mit Kanalanschlussstutzen versehen, welche direkt an die Stutzen des Gerätes angeschlossen werden können.

 • Page 52

  < 360 Langelier Index Um sicher zu stellen, dass die Wasserparameter Ihres Schwimmbads sich in akzeptab- len Rahmen befinden, raten wir Ihnen, das Langelier Index genau zu folgen. Dantherm Air Handling A/S steht Ihnen bei Rückfragen auch gerne zur Verfügung.

 • Page 53: Wartungsanleitung

  Wartungsanleitung Introduktion Der Entfeuchter benötigt im Allgemeinen wenig Pflege für einen störungsfreien Betrieb. Alle erforderlichen Sicherheits- und Kontrollfunktionen sind eingebaut. Der Ventilator- motor/die Ventilatormotoren sowie der Kompressor haben Dauerschmierung und erfor- dern keine besondere Wartung. Monatliche War- Einmal im Monat sollte der Ansaugfilter des Gerätes kontrolliert und gegebenenfalls ge- tung reinigt werden.

 • Page 54: Fehlersucheanleitung

  Kanalhygrostat auf Fehler zu überprüfen. Weitere Hilfe Sollten Sie den Grund für die Funktionsstörung nicht finden, so ist das Gerät abzu- schalten um weitere Beschädigungen zu verhindern. Setzen Sie sich bitte mit einem Servicemonteur oder einer Dantherm Air Handling Vertretung in Verbindung.

 • Page 55: Technische Informationen

  Technische Informationen Daten Technische Daten: CDP 75 CDP 125 CDP 165 Model Arbeitsbereich, Feuchtigkeit %RF 40-100 40-100 40-100 Arbeitsbereich, Temperatur °C 20-38 20-38 20-38 Luftleistung 1500 2500 3600 Max. Gegendruck 1 × 230/50 3 × 230/50 Netzanschluss V/Hz 1 × 230/50...

 • Page 56: Service-vereinbarung

  Das Gerät benötigt daher regelmäßige vorbeugende Wartung. Hotline Der After Sales Support Department bei Dantherm Air Handling A/S steht Ihnen im Fal- le eines Problems hilfreich zur Seite. Zur Erzielung der möglichst schnellen und effektiven Hilfe bitten wir um die folgenden Angaben: •...

 • Page 57

  Introduction Aperçu général Attention Il est de la responsabilité de l'utilisateur de lire et comprendre ce manuel ainsi que toutes les informations fournies, et d'utiliser l'appareil d'une façon correcte. Lisez entièrement ce manuel avant de mettre en route cet appareil. Il est important de bien connaître les procédures d'utilisation et les précautions de sécurité...

 • Page 58: Informations Générales

  Toute reproduction, totale ou partielle, du présent manuel est interdite sans l’autorisation écrite de Dantherm Air Handling A/S. Réservations Dantherm Air Handling A/S se réserve le droit (sans aucune obligation) d’apporter des modifications et d’améliorations au produit ainsi qu’au présent manuel d’entretien à tout moment et sans préavis.

 • Page 59: Déscription Du Produit Et De Son Fonctionnement

  Soufflage de l’appareil Fonctionnement Les déshumidificateurs CDP 75, 125 et 165 fonctionnent selon le principe de la condensation frigorifique. déshumidificateur Un ventilateur aspire l’air ambiant et le dirige sur l’évaporateur. La température de l’air est refrodie en-dessous de son point de rosée, et la vapeur d’eau ainsi condensée est évacuée vers le tuyau d’écoulement.

 • Page 60

  Cette fonction de sécurité sert à protéger le compresseur contre surcharge provoqué par une pression trôp élevée dans le circuit de refroidissement au démarrage. Pressostats Sur les appareils CDP 75, 125 et 165 il y a un bouton de réenclenchement du BP et HP pressostat HP sur le côté d’inspection Rélais thermique...

 • Page 61: Afficheur

  Afficheur Afficheur avec Sur le côté d’inspection de l’appareil il y a un afficheur avec des diodes et des boutons- diodes et des poussoir. boutons-poussoir Diodes Les diodes de l'afficheur indique les différents régimes. Les significations des différentes diodes sont expliquées ci-après. Illustration Voici une figure des diodes: Les significations...

 • Page 62

  Afficheur, suite Les significations Diodes Déscription des diodes, suite L’éclair est allumé en vert en permanence pour indiquer que l’appareil est branché sur le réseau électrique. La goutte clignote en vert et le triangle est allumé en rouge en permanence pour indiquer qu’il y a une défaillance par le pressostat BP.

 • Page 63

  Afficheur, suite boutons-poussoir Sur le côté d’inspection de l’appareil il y a des boutons-poussoir avec lesquels on peut faire démarrer et arrêter soit l’appareil, soit la batterie eau chaude, soit le ventilateur. Illustration Voici une figure des bouton- poussoirs: Les significations des différentes bouton- poussoirs sont expliquées ci-après Les positions des Pour arrêter ou réenclencher l’une de ces fonctions, le bouton-poussoir doit être en...

 • Page 64: Hygrostat Et Autres Possibilités De Commande

  Hygrostat et autres possibilités de commande Hygrostat La commande électronique est préparée à l’accouplement d’un hygrostat. Cet hygrostat peut être installé soit dans le local à déshumidifier, soit dans la gaine d’aspiration. Hygrostat est disponible comme accessoire. Raccordement Veuillez suivre les étapes suivantes pour raccorder un hygrostat. d'un hygrostat L’hygrostat est alimenté...

 • Page 65

  Hygrostat et autres possibilités de commande, suite Sonde de Dans les cas où le CDP 75/125/165 est utilisé à des températures entre 15 et 20ºC il dégivrage faut protéger l’appareil par une sonde de dégivrage sur l’évaporateur. Quand la sonde enregistre une température de moins de 5ºC, la régulation de l’appareil interprète cela comme de la formation de glace sur l’évaporateur.

 • Page 66: Manuel De Montage Et D'installation

  Le présent chapitre contient toutes les informations nécessaires pour un montage correct du jeu de gaines et du déshumidificateur. L’installation électrique est décrit à la fin de ce chapitre. Positionnement Les appareils CDP 75, 125 et 165 peuvent être positionnés d’une des manières de l’appareil suivantes: Positionnement...

 • Page 67

  Si les pertes de charge étaient supérieures, l’appareil risquerait de déconnecter sur le pressostat haute pression en raison d’un débit d’air trop faible sur le condenseur. CDP 75 CDP 125 CDP 165 Suite à la page suivante...

 • Page 68

  CDP 125 CDP 165 Batterie eau Les appareils CDP 75, 125 et 175 peuvent être fournis avec des batteries eau chaude pour chaude chauffer l’air avant la sortie de l’appareil. La batterie eau chaude est conçue pour montage dans la gaine de soufflage. La batterie est munie des raccordements des gaines pour connexion directe au tuyau de raccordement de l’appareil.

 • Page 69

  Solide dissous au total 80-150 Calcium dureté 250-450 Sulfates < 360 Index Langelier Il est recommandé d’utiliser l’index Langelier pour s’assurer que la combinaison des differents paramètres d’eau est acceptable. Vous pouvez éventuellement prendre contact avec Dantherm Air Handling A/S.

 • Page 70: Manuel D'entretien

  Manuel d’entretien Introduction Le déshumidificateur nécessite peu d’entretien pour fonctionner parfaitement. Toutes les fonctions de contrôle et de sécurité sont intégrées. Les ventilateurs avec moteurs ainsi que le compresseur sont graissés à vie et n’exigent aucun entretien particulier. Entretien mensuel Une fois par mois, le filtre d’aspiration de l’appareil devra être contrôlé et nettoyé le cas échéant.

 • Page 71: Localisation De Défauts

  Assistance Si vous ne trouvez pas la cause de la panne, débrancher l’appareil immédiatement supplémentaire pour éviter des détériorations supplémentaires. Mettez-vous en relation avec un dépanneur ou avec un représentation Dantherm Air Handling.

 • Page 72: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques Caractéristiques Données techniques: techniques CDP 75 CDP 125 CDP 165 Modèle Plage d’utilisation, humidité 40-100 40-100 40-100 Plage d’utilisation, °C 20-38 20-38 20-38 température Débit d’air 1500 2500 3600 Pression disponible max. 1 × 230/50 3 × 230/50 Alimentation électrique...

 • Page 73: Contrat De Service Après Vente

  Ces partenaires ont une quantité convenables des pièces de rechange en stock de sorte que n’importe quelle réparation puisse être effectuée pendant une visite. Un tel contrat de service sera conclu avec Dantherm Air Handling A/S – et le contrat reste la résponsabilité entière de Dantherm Air Handling A/S.

 • Page 74

  Общая информация Введение Предупреждение Ответственность за прочтение руководства, его правильное понимание и соблюдение всех предписанных инструкций целиком возлагается на оператора (потребителя) осушителя. Перед началом эксплуатации осушителя внимательно изучите данное руководство. Соблюдение правил эксплуатации и мер безопасности обеспечит надежную эксплуатацию осушителя без нанесения вреда здоровью и материального...

 • Page 75

  Авторское право Запрещается полное или частичное копирование данной инструкции без письменного согласия компании Dantherm Air Handling. Изменения Dantherm Air Handling оставляет за собой право вносить изменения в свои изделия и инструкции без предварительного уведомления. Декларация Dantherm Air Handling A/S, Marienlystvej 65, DK-7800 Skive заявляет, что ниже...

 • Page 76

  Общая информация, продолжение Соответствует Dantherm Air Handling A/S, Marienlystvej 65, DK-7800 Skive заявляет, что указанные ниже изделия: ГОСТ К 50460-92 № продукта Название продукта 351465 CDP 35 351464 CDP 45 351473 CDP 65 Код OK 005 (OKP): 48 6200 Соответствуют требованиям директив: ГОСТ...

 • Page 77

  Наружная панель с вентилятором Раздача воздуха Принцип Осушители CDP 75, 125 и 165 работают по принципу конденсации. действия С помощью вентиляторов (в зависимости от модели осушителя) влажный воздух осушителя поступает в агрегат. При прохождении через испаритель воздух охлаждается до температуры ниже...

 • Page 78

  Помимо этого, агрегаты моделей CDP 125 (3x400 В) и 165 (3x230 В/3x400 В) компрессора имеют рядом кнопку сброса термореле, предназначенного для защиты компрессора от перегрева. "Klixon" В осушителях CDP 75 (1x230 В) и CDP 125 (1x230 В) компрессор оснащен встроенным терморегулятором Klixon, a не термореле...

 • Page 79

  Дисплей Дисплей со На осмотр стороне устройства отображения со светодиодами и кнопками. светодиодами и кнопками Светоиндикаторы На лицевой панели блока управления находятся кнопки управления и дисплей со светоиндикаторами, отображающими рабочий статус агрегата и возможные сбои в работе. Рисунок рисунок светодиодов: Описание...

 • Page 80

  Дисплей, продолжение важность Символ Описание светодиодов, Молния – Постоянно горит зеленый индикатор + Капля продолжение – Мигает зеленый индикатор + треугольник – Постоянно горит красный индикатор: Высвечивание индикатора (Молния) показывает, что осушитель подключен к источнику электропитания. Светоиндикаторы (Капля) и (треугольник) работают в указанном...

 • Page 81

  Дисплей, продолжение Кнопки Кнопки управления на лицевой панели блока управления позволяют включать или отключать компрессор (т.е. функцию осушения), водяной калорифер и вентилятор. Рисунок Рисунок Кнопки: размещение Для включения u1080 или выключения функции кнопки устанавливаются следующим образом: кнопки ВЫКЛ (поз. А) ВКЛ...

 • Page 82

  Гигростат и oпциональные устройства управления Гигростат Гигростат, на основании показаний которого регулируется влажность окружающего воздуха, можно устанавливать в приточном воздуховоде или в помещении. Гигростат поставляется опционально. Подсоединение Для подсоединения выполните следующее: гигростата выходной сигнал 12 В. Шаг Описание Для подключения гигростата в блоке управления осушителя имеются контакты...

 • Page 83

  Гигростат и oпциональные устройства управления, продолжение Устройство Если осушители CDP 75, 125 и 165 используются при температуре от 15 до 20 защиты от ОС, испаритель должен быть защищен от заморозки датчиком оттайки. обмерзания Функция защиты от обмерзания запускается, когда датчик испарителя...

 • Page 84

  Монтаж Введение В данном разделе рассмотрен порядок монтажа осушителя и воздуховодов. Описание монтажа электрической части приведено в конце данного раздела. Выбор места Существует несколько вариантов установки осушителей CDP 75, 125 и 16: установки Монтаж Комментарии осушителя Непосредственн Непосредственный напольный монтаж. При размещении...

 • Page 85

  выходного прохождении потока через агрегат не превышали значений, указанных в таблице. воздуховодов В противном случае велика вероятность отключения осушителя из-за срабатывания реле высокого давления в результате низкого расхода воздуха в конденсаторе. CDP 75 CDP 125 CDP 165 Продолжение на след.стр.

 • Page 86

  срабатыванию прессостата низкого давления. CDP 75 CDP 125 CDP 165 калорифера Для удовлетворения требований по обогреву осушители CDP 75, 125 и 165 могут оснащаться водяным калорифером. горячей воды Устанавливаемом в выходном воздуховоде. Калорифер оборудован соединительными воздушными патрубками, позволяющими выполнить непосредственное крепление его к агрегату и встраивание в воздуховод.

 • Page 87

  водоохлаждаемым конденсатором, позволяющим использовать избыточное тепло для подогрева воды, а не выбрасывать его в воздух. Осушители CDP 75, 125 и 165 с воздухоохлаждаемым конденсатором снабжены медными штуцерами диаметром Ø 15 мм. Если использование медных водяных труб нежелательно, к штуцерам посредством стяжного кольца можно...

 • Page 88

  < 5500 твердых веществ 7,2-7,6 Общая щелочность 80-150 Кальциевая жесткость 250-450 Сульфаты < 360 Индекс Чтобы проверить допустимость значений по различным параметрам воды, насыщения рекомендуется использовать индекс насыщения Ланжелье. Ланжелье При необходимости можете обратиться к вашему дилеру Dantherm Air Handling A/S.

 • Page 89

  Техническое обслуживание Введение Осушитель требует минимального технического обслуживания благодаря встроенным функциям защиты и управления. Вентиляторный двигатель(и) и компрессор обладают долговечной смазкой и не требуют специального ухода. Ежемесячно Раз в месяц необходимо осматривать фильтр и при необходимости производить его чистку. конденсатосборник и трубопроводы должны быть чистыми для беспрепятственного...

 • Page 90

  уставку относительной влажности гигростата подачи электропитания в пределах от 10 до 20%. Если после этого осушитель не включится, значит, гигростат не исправен. Дополнительные При невозможности выявления причины неисправности отключите агрегат, чтобы рекомендации предотвратить его повреждение. Обратитесь в сервисный центр представителя Dantherm Air Handling.

 • Page 91

  Технические характеристики Данные Технические данные: CDP 75 CDP 125 CDP 165 Рабочий диапазон, 40-100 40-100 40-100 влажность отн.вл Рабочий диапазон, °C 20-38 20-38 20-38 температура Расход воздуха m3/ ч 1500 2500 3600 Максимальное внешнее Па давление 1 × 230/50 3 × 230/50 Электропитание...

 • Page 92

  Горячая линия При возникновении проблем отдел послепродажного обслуживания компании Dantherm Air Handling A/S всегда готов оказать вам помощь. Для быстрой и эффективной помощи при обращении в Dantherm Air Handling A/S подготовьте следующую информацию: • Имя контактного лица • Номер телефона...

 • Page 93

  Introduzione Panoramica Attenzione E’ responsabilità dell’operatore la lettura e comprensione del presente manuale e di ogni altra informazione fornita, oltre all’applicazione delle corrette procedure operative. Leggere l’intero manuale prima dell’avviamento iniziale del deumidificatore. E’ importante conoscere le corrette procedure operative dell’unità e tutte le precauzioni di sicurezza al fine di evitare la possibilità...

 • Page 94: Informazioni Generali

  Dantherm Air Handling A/S si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento variazione modifiche e migliorie al prodotto e al presente manuale senza obbligo di preavviso. Dichiarazione di Dantherm Air Handling A/S, Marienlystvej 65, DK-7800 Skive dichiara che le unità di cui conformità CE di segui: Deumidificatori, mod. CDP 75/125/165:...

 • Page 95: Descrizione Prodotto E Relative Funzioni

  Pannello con ventilatore Mandata aria Principio di I deumidificatori serie CDP 75, 125 e 165 funzionano secondo il principio della funzionamento condensazione frigorifera. Un ventilatore aspira l’aria umida e la convoglia nell’evaporatore. L’aria viene così raffreddata sotto il punto di rugiada, il vapore acqueo condensa formando delle goccioline che vengono convogliate e drenate verso l’esterno.

 • Page 96

  Questa funzione di sicurezza protegge il compressore da eventuali sovraccarichi dovuti ad una pressione troppo alta nel circuito di raffreddamento al momento dell’accensione. Pressostati LP/HP I CDP 75, CDP 125 e CDP 165 sono dotati di un pulsante di ripristino del pressostato HP, posto sul lato d’ispezione Relè...

 • Page 97

  Display Display con spie e Sul lato d’ispezione dell’unità è posto un display con spie e pulsanti. pulsanti Spie Spie nel display indica chiaramente le diverse modalità operative. Il significato delle singole spia è illustrato qui sotto. Illustrazione L’illustrazione mostra i spie: Significato di spie La seguente tabella fornisce una panoramica del significato delle spie: Se l’apparecchio è...

 • Page 98

  Display, continua Significato di spie, Spia Descrizione continua Il lampo illuminato in verde indica che l’alimentazione è collegata. La goccia lampeggiante verde e il triangolo costantemente rosso indicano che il pressostato di bassa pressione è intrvenuto rilevando un guasto nell’unità. Se il pressostato registra una pressione troppo bassa nel circuito di raffreddamento, causata da una temperatura troppo bassa nell’evaporatore, l’unità...

 • Page 99

  Display, continua Pulsanti I pulsanti posti sul lato d’ispezione dell’unità permettono l’attivazione e l’arresto delle operazioni di deumidificazione, della batteria di riscaldamento e del ventilatore. Illustrazione L’illustrazione mostra i pulsanti: Il significato delle singole pulsante è illustrato qui sotto Indicazioni di Per attivare o disattivare una di queste funzioni, gli interruttori dovranno essere pulsanti posizionati come segue:...

 • Page 100: Igrostato E Ulteriori Opzioni Di Controllo

  Igrostato e ulteriori opzioni di controllo Igrostato Il controllo elettronico è predisposto per il collegamento di un igrostato che può essere installato sia nel locale da deumidificare, sia nel canale di aspirazione dell’aria. Il igrostato è disponibile come accessorio. Collegamento di Attenersi alla seguente procedura per collegare un igrostato.

 • Page 101

  Igrostato e ulteriori opzioni di controllo, continua Sbrinamento Quando i CDP 75/125/165 sono utilizzati in un campo di temperatura dell’aria tra i 15 °C e i 20 °C, l’evaporatore dovrebbe essere protetto da un sensore per rilevare la formazione di ghiaccio.

 • Page 102: Istruzioni Di Montaggio E Installazione

  Questa sezione contiene tutte le informazioni necessarie per il corretto montaggio delle tubazioni e del deumidificatore. L’installazione elettrica è descritta alla fine della presente sezione. Posizionamento I CDP 75, 125 e 165 possono essere posizionati in uno dei seguenti modi: CDP 75/125/165 Posizionamento Commenti...

 • Page 103

  Se le perdite di carico fossero superiori l’apparecchio rischierebbe di essere disconnesso ad opera del pressostato di alta pressione a causa del ridotto volume d’aria che attraverserebbe il condensatore CDP 75 CDP 125 CDP 165 Continua alla pagina seguente...

 • Page 104

  CDP 75 CDP 125 CDP 165 Batteria ad acqua I deumidificatori CDP 75, 125 e 165 possono essere dotati di una batteria ad acqua calda calda. La batteria è stata disegnata per essere installata nel canale di mandata dell’aria ed è...

 • Page 105

  Alcalinità totale 80-150 Durezza (Calcio) 250-450 Solfati < 360 L'indice di Si consiglia di utilizzare l'indice di saturazione di Langelier per assicurarsi che la saturazione di combinazione dei differenti parametri dell'acqua sia accettabile. Langelier Contattare Dantherm Air Handling A/S se necessario.

 • Page 106: Guida Alla Manutenzione

  Guida alla manutenzione Introduzione Il deumidificatore richiede una manutenzione veramente minima per garantirne un funzionamento privo di problemi. Infatti tutte le funzioni di sicurezza e di controllo sono già inserite nell’unità. Il motore del/i ventilatore/i e il compressore hanno un sistema di lubrificazione permanente e non richiedono una manutenzione particolare.

 • Page 107

  Se l’apparecchio non si mette in funzione verificate display è verde che l’igrostato non sia difettoso. Ulteriori Se non è possibile trovare la causa del guasto, spegnete immediatamente indicazioni l’apparecchio per evitare ulteriori danni. Contattare il servizio assistenza tecnica o un rappresentante Dantherm Air Handling.

 • Page 108: Informazioni Tecniche

  Informazioni tecniche Dati Informazioni tecniche: CDP 75 CDP 125 CDP 165 Modello Range di lavoro, umidità 40-100 40-100 40-100 Range di lavoro, °C 20-38 20-38 20-38 temperatura Portata 1500 2500 3600 Max. Pressione esterna 1 × 230/50 3 × 230/50...

 • Page 109: Contratto Di Manutenzione/assistenza Post-vendita

  Installazione e Dantherm Air Handling A/S ha costituito una rete di centri assistenza in grado di manutenzione svolgere la manutenzione preventiva. Ciascun partner è addestrato e certificato per operare sui prodotti. In occasione di ogni intervento, il partner avrà a disposizione un adeguato numero di parti di ricambio, in modo da poter effettuare eventuali riparazioni durante la medesima visita.

 • Page 110: Data På Vandvarmefladerne / Data For Water Heating Coils

  Les données de la batterie eau chaude sont basées sur une température d’air ambiant de 27 °C. Технические характеристики водяных калориферов температуры воздуха в помещении 27 °C. I dati tecnici della batteria ad acqua calda riportati tengono conto di una temperatura dell’aria ambiente di 27 °C CDP 75 Tilslutning/Connection/Anschluss/Raccordement eau chaude/ ½’’...

 • Page 111

  Data på vandvarmefladerne / Data for water heating coils / Daten des Heizregisters / Données de la batterie eau chaude / Технические характеристики калориферов горячей воды / Dati tecnici della batteria ad acqua calda CDP 125 Tilslutning/Connection/Anschluss/Raccordement eau chaude/ ½’’ ½’’...

 • Page 112

  Data på vandkølet kondensator / Data for water-cooled con- denser / Daten des wassergekühlten Verflüssigers / Caracté- ristiques techniques du condenseur á eau / Технические характеристики водоохлаждаемых конденсаторов / Dati tecnici condensatore acqua fredda Tilslutning/Connection/Anschluss/Raccordement Ø15 Ø15 Ø15 Соединительный патрубок мм/Connessione Max.

 • Page 113

  Kølekredsløb/Cooling Circuit/Kältekreislauf/Circuit frigorifique, Холодильный контур/Холодильный контур/Circuito frigorif- ero, CDP 75 Illustration Рисунок Nr./No. Kompressor Compressor Kompressor HP/LP pressostat HP/LP pressostat HP/LP pressostat Luftkølet kondensator Air-cooled condenser Luftgekühlter Verflüssiger Væskebeholder Receiver Receiver Tørrefilter Filter drier Trockenfilter Skueglas Sight glass Schauglas Termo ekspansionsventil...

 • Page 114: Frigorifique, Холодильный контур/Холодильный контур/circuito Frigorifero, Cdp

  Kølekredsløb/Cooling Circuit/Kältekreislauf/Circuit frigorifique, Холодильный контур/Холодильный контур/Circuito frigorifero, CDP 75 Nr./No. Компрессор Compresseur Compressore Реле высокого и низкого Pressostat HP/BP Pressostato HP/LP давления Конденсатор с Condenseur à air Condensatore raffreddato воздушным ad aria охлаждением Ресивер Bouteille liquide Sebatoio Фильтр-осушитель Déshydrateur Filtro a secco Смотровое...

 • Page 115: Cdp 75 Med Vandkølet Kondensator / Cdp 75 With Water

  CDP 75 med vandkølet kondensator / CDP 75 with water-cooled condenser / CDP 75 mit wassergekühltem Verflüssiger / CDP 75 avec condenseur á eau / CDP 75 с водоохлаждаемым конденсатором / CDP 75 con consendatore raffreddato ad acqua Illustration Рисунок...

 • Page 116

  CDP 75 med vandkølet kondensator / CDP 75 with water-cooled condenser / CDP 75 mit wassergekühltem Verflüssiger / CDP 75 avec condenseur á eau / CDP 75 с водоохлаждаемым конденсатором / CDP 75 con consendatore raffreddato ad acqua Nr./No. Компрессор...

 • Page 117

  Kølekredsløb/Cooling Circuit/Kältekreislauf/Circuit frigorifique/ Холодильный контур/ Circuito frigorifero, CDP 125 & CDP165 Illustration Рисунок Nr./No. Kompressor Compressor Kompressor HP/LP pressostat HP/LP pressostat HP/LP pressostat Luftkølet kondensator Air-cooled condenser Luftgekühlter Verflüssiger Væskebeholder Receiver Receiver Tørrefilter Filter drier Trockenfilter Skueglas Sight glass Schauglas Termo ekspansionsventil Thermostatic expansion Thermostatisches...

 • Page 118

  Kølekredsløb/Cooling Circuit/Kältekreislauf/Circuit frigorifique/ Холодильный контур/ Circuito frigorifero, CDP 125 & CDP165 Nr./No. Компрессор Compresseur Compressore Реле высокого и низкого Pressostat HP/BP Pressostato HP/LP давления Водоохлаждаемый Condenseur à air Condensatore raffreddato конденсатор ad aria Ресивер Bouteille liquide Sebatoio Фильтр-осушитель Déshydrateur Filtro a secco Смотровое...

 • Page 119: Cdp 125 & 165 Med Vandkølet Kondensator / Cdp 125 & 165

  CDP 125 & 165 med vandkølet kondensator / CDP 125 & 165 with water-cooled condenser / CDP 125 & 165 mit wassergekühltem Verflüssiger / CDP 125 & 165 avec condenseur á eau / CDP 125 & 165 водоохлаждаемых конденсаторов / CDP 125 & 165 con consendatore raffreddato ad acqua Illustration Рисунок...

 • Page 120

  CDP 125 & 165 med vandkølet kondensator / CDP 125 & 165 with water-cooled condenser / CDP 125 & 165 mit wassergekühltem Verflüssiger / CDP 125 & 165 avec condenseur á eau / CDP 125 & 165 водоохлаждаемых конденсаторов / CDP 125 & 165 con consendatore raffre Nr./No.

 • Page 121: Схема соединений/schema Elettrico, Cdp

  Eldiagram/Wiring diagram/Schaltplan/Schéma électrique, Схема соединений/Schema elettrico, CDP 75 Diagram CDP 75 - 1 x 230 V/50 Hz Схема CDP 75 - 1 x 230 В/50 Гц...

 • Page 122: Eldiagram/wiring Diagram/schaltplan/schéma électrique

  Eldiagram/Wiring diagram/Schaltplan/Schéma électrique, Схема соединений/Schema elettrico, CDP 125 Diagram CDP 125 - 1 x 230 V/50 Hz Схема CDP 125 - 1 x 230 В/50 Гц...

 • Page 123

  Eldiagram/Wiring diagram/Schaltplan/Schéma électrique, Схема соединений/Schema elettrico, CDP 125 & CDP 165 Diagram CDP125 & CDP 165 - 3 x 400 V/50 Hz Схема CDP125 & CDP 165 - 3 x 400 V/50 Гц...

 • Page 124: Схема соединений/schema Elettrico, Cdp 125 & Cdp

  Eldiagram/Wiring diagram/Schaltplan/Schéma électrique, Схема соединений/Schema elettrico, CDP 125 & CDP 165 Diagram CDP125 & CDP 165 - 3 x 230 V/50 Hz Схема CDP125 & CDP 165 - 3 x 230 V/50 Гц...

 • Page 125: Ordforklaring/legend/legende/légende/Легендa/legenda

  Ordforklaring/Legend/Legende/Légende/Легендa/Legenda Ordforklaring til el-diagram Legend for wiring diagram Legende für Schaltplan Légende du schéma électrique Легенда для схемы соединений Legenda schema elettrico Pos. Поз. Beskrivelse Designation Beschreibung Désignation Обозначение Descrizione Кнопка Trykknap Pushbutton Druckknopf Bouton- Interruttore "капля" на (dråbe) på (drop) on (Tropfen) auf poussoir...

 • Page 126: Reservedele/spare Parts/ersatzteile/pièces De Rechange

  Reservedele/Spare parts/Ersatzteile/Pièces de rechange/- Запасные части/Parti di ricambio, CDP 75 Illustration CDP 75 – 1 × 230 V/50 Hz Трехмерное изображение Fortsættes/continued overleaf/fortsetzt/Suite à la page suivante/Продолжение на след. стр./ continua alla pagina seguente...

 • Page 127

  Reservedele/Spare parts/Ersatzteile/Pièces de rechange/Запасные части/Parti di ricambio, CDP 75 Dantherm Pos. Beskrivelse Designation Handling Nr./No. 293600 Topplade Top cover panel 175357 Blændeplade, kpl. Blind cover, cpl. 293601 Gavl højre Cover panel right 175375 Ventilator holder, kpl. Fan bracket, cpl. 530150...

 • Page 128

  Reservedele/Spare parts/Ersatzteile/Pièces de rechange/Запасные части/Parti di ricambio, CDP 75 Dantherm Pos. Air Handling Nr./No. Beskrivelse Designation 175283 Drypbakke Condensate tray 428100 Slange, 1/2" Armoured hose, 1/2" 175297 293603 Bundplade Bottom cover panel 175293 Dækplade, venstre Cover panel, left side 541820 Hængsel for dør...

 • Page 129

  Reservedele/Spare parts/Ersatzteile/Pièces de rechange/Запасные части/Parti di ricambio, CDP 75 Dantherm Air Pos. Handling Beschreibung Description Nr./No. 293600 Deckplatte oben Tôle en haut 175357 Blenddeckplatte, kpl. Tôle dissimulée, cpl. 293601 Deckplatte rechts Tôle droite 175375 Ventilatorhalter, kpl. Support de ventilateur, cpl.

 • Page 130

  Reservedele/Spare parts/Ersatzteile/Pièces de rechange/Запасные части/Parti di ricambio, CDP 75 Dantherm Air Pos. Handling Beschreibung Description Nr./No. 175283 Kondenswasserschale Bac à eau condensée 428100 Wasserschlauch, 1/2" Tuyau d'écoulement, 1/2" 175297 293603 Bodenplatte Tôle de fond 175293 Deckplatte, links Tôle, gauche 541820 Scharnier für Tür...

 • Page 131

  Reservedele/Spare parts/Ersatzteile/Pièces de rechange/Запасные части/Parti di ricambio, CDP 75 Dantherm Поз. Air Handling Pos. №/No. Наименование Descrizione Верхняя панель 293600 Pannello superiore Верхняя/лицевая панель 175357 Copertura, completa Правосторонняя панель корпуса 293601 Pannello lato destro Опорная рама вентилятора 175375 Supporto ventilatore, completo Вентилятор...

 • Page 132

  Reservedele/Spare parts/Ersatzteile/Pièces de rechange/Запасные части/Parti di ricambio, CDP 75 Dantherm Поз. Air Handling Pos. №/No. Наименование Descrizione Поддон для сбора конденсата 175283 Bacinella raccolta condensa Армированная трубка 1/2" 428100 Tubo di scarico, 1/2" 175297 Нижняя панель корпуса 293603 Pannello inferiore Левая...

 • Page 133

  Reservedele/Spare parts/Ersatzteile/Pièces de rechange/- Запасные части/Parti di ricambio, CDP 125 Illustration CDP 125 – 3 × 400 V/50 Hz Трехмерное изображение Fortsættes/continued overleaf/fortsetzt/Suite à la page suivante/Продолжение на след. стр./ continua alla pagina seguente...

 • Page 134

  Reservedele/Spare parts/Ersatzteile/Pièces de rechange/Запасные части/Parti di ricambio, CDP 125 Dantherm Pos. Beskrivelse Designation Handling Nr./No. 293606 Topplade Top cover panel 175357 Blændeplade, kpl. Blind cover, cpl. 293607 Gavl højre Cover panel right 175359 Ventilator holder, kpl. Fan bracket, cpl. 531520...

 • Page 135

  606711 Patronpressostat Cartridge pressostat 175333 Vandkølet kondensator kpl. Water-cooled condenser 293611 Inspektionspanel Inspection panel 033234 Skilt Dantherm logo, 3 farver Label Dantherm logo, 3 colours 560620 Gummitrykknap sort Rubber push button 175348 069208 Manøvre panel Operating panel 517601 Label for styrepanel...

 • Page 136

  Reservedele/Spare parts/Ersatzteile/Pièces de rechange/Запасные части/Parti di ricambio, CDP 125 Dantherm Air Pos. Handling Beschreibung Description Nr./No. 293606 Deckplatte oben Tôle en haut 175357 Blenddeckplatte, kpl. Tôle dissimulée, cpl. 293607 Deckplatte rechts Tôle droite 175359 Ventilatorhalter, kpl. Support de ventilateur, cpl.

 • Page 137

  Pressostat cartouche 606711 Patronenpressostat Pressostat cartouche 175333 Wassergekühltem Kondensator Condenseur à eau 293611 Inspektionspaneel Panneau d’inspection 033234 Aufkleber DANTHERM Logo, Etiquette Dantherm logo, 3 Farben 3 couleurs 560620 Gummidruckknopf Bouton poussoir en caoutchouc 175348 069208 Manövrierpaneel Panneau de manœuvre 517601 Aufkleber für Manövrierpaneel...

 • Page 138

  Reservedele/Spare parts/Ersatzteile/Pièces de rechange/Запасные части/Parti di ricambio, CDP 125 Dantherm Поз. Air Handling Pos. №/No. Наименование Descrizione Верхняя панель 293606 Pannello superiore Верхняя/лицевая панель 175357 Copertura, completa Правосторонняя панель корпуса 293607 Pannello lato destro Опорная рама вентилятора 175359 Supporto ventilatore, completo Вентилятор...

 • Page 139

  Картриджный прессостат 606711 Pressostato Водоохлаждаемый 175333 Condensatore ad acqua fredda, конденсатор в сборе completo Инспекционная панель 293611 Pannello d’ispezione Логотип компании Dantherm 033234 Etichetta logo Dantherm Полимерная кнопка 560620 Pulsante in gomma 175348 Панель управления 069208 Pannello di controllo Маркировка панели...

 • Page 140

  Reservedele/Spare parts/Ersatzteile/Pièces de rechange/- Запасные части/Parti di ricambio, CDP 125 Illustration CDP 125 – 1 × 230 V/50 Hz Трехмерное изображение Fortsættes/continued overleaf/fortsetzt/Suite à la page suivante/Продолжение на след. стр./ continua alla pagina seguente...

 • Page 141

  Reservedele/Spare parts/Ersatzteile/Pièces de rechange/Запасные части/Parti di ricambio, CDP 125 Dantherm Pos. Beskrivelse Designation Handling Nr./No. 293606 Topplade Top cover panel 175357 Blændeplade, kpl. Blind cover, cpl. 293607 Gavl højre Cover panel right 175359 Ventilator holder, kpl. Fan bracket, cpl. 531520...

 • Page 142

  606711 Patronpressostat CC29B Cartridge pressostat 175333 Vandkølet kondensator kpl. Water-cooled condenser 293611 Inspektionspanel Inspection panel 033234 Skilt Dantherm logo, 3 farver Label Dantherm logo, 3 colours 560620 Gummitrykknap sort Rubber push button 175348 069208 Manøvre panel Operating panel 517601 Label for styrepanel...

 • Page 143

  Reservedele/Spare parts/Ersatzteile/Pièces de rechange/Запасные части/Parti di ricambio, CDP 125 Dantherm Air Pos. Handling Beschreibung Description Nr./No. 293606 Deckplatte oben Tôle en haut 175357 Blenddeckplatte, kpl. Tôle dissimulée, cpl. 293607 Deckplatte rechts Tôle droite 175359 Ventilatorhalter, kpl. Support de ventilateur, cpl.

 • Page 144

  Pressostat cartouche 606711 Patronenpressostat CC29B Pressostat cartouche 175333 Wassergekühltem Kondensator Condenseur à eau 293611 Inspektionspaneel Panneau d’inspection Aufkleber DANTHERM Logo 3 Farb. Etiquette Dantherm logo 3 coul. 033234 560620 Gummidruckknopf Bouton poussoir en caoutchouc 175348 069208 Manövrierpaneel Panneau de manœuvre 517601 Aufkleber für Manövrierpaneel...

 • Page 145

  Reservedele/Spare parts/Ersatzteile/Pièces de rechange/Запасные части/Parti di ricambio, CDP 125 Dantherm Поз. Air Handling Pos. №/No. Наименование Descrizione Верхняя панель 293606 Pannello superiore Верхняя/лицевая панель 175357 Copertura, completa Правосторонняя панель 293607 Pannello lato destro корпуса Опорная рама вентилятора 175359 Supporto ventilatore, completo Вентилятор...

 • Page 146

  606711 Pressostato Водоохлаждаемый 175333 Condensatore ad acqua fredda, конденсатор в сборе completo Инспекционная панель 293611 Pannello d’ispezione Логотип компании Dantherm 033234 Etichetta logo Dantherm Полимерная кнопка 560620 Pulsante in gomma 175348 Панель управления 069208 Pannello di controllo Маркировка панели управления...

 • Page 147

  Reservedele/Spare parts/Ersatzteile/Pièces de rechange/- Запасные части/Parti di ricambio, CDP 165 Illustration CDP 165 – 3 × 400 V/50 Hz Трехмерное изображение Fortsættes/continued overleaf/fortsetzt/Suite à la page suivante/Продолжение на след. стр./ continua alla pagina seguente...

 • Page 148: Запасные части/parti Di Ricambio, Cdp

  Reservedele/Spare parts/Ersatzteile/Pièces de rechange/Запасные части/Parti di ricambio, CDP 165 Dantherm Pos. Beskrivelse Designation Handling Nr./No. 293612 Topplade Top cover panel 175364 Blændeplade, kpl. Blind cover, cpl. 293613 Gavl højre Cover panel right 175365 Ventilator holder, kpl. Fan bracket, cpl. 531700...

 • Page 149

  606711 Patronpressostat Cartridge pressostat 175333 Vandkølet kondensator kpl. Water-cooled condenser 293617 Inspektionspanel Inspection panel 033234 Skilt Dantherm logo, 3 farver Label Dantherm logo, 3 colours 560620 Gummitrykknap sort Rubber push button 175348 069208 Manøvre panel Operating panel 517601 Label for styrepanel...

 • Page 150

  Reservedele/Spare parts/Ersatzteile/Pièces de rechange/Запасные части/Parti di ricambio, CDP 165 Dantherm Air Pos. Handling Beschreibung Description Nr./No. 293612 Deckplatte oben Tôle en haut 175364 Blenddeckplatte, kpl. Tôle dissimulée, cpl. 293613 Deckplatte rechts Tôle droite 175365 Ventilatorhalter, kpl. Support de ventilateur, cpl.

 • Page 151

  Pressostat cartouche 606711 Patronenpressostat Pressostat cartouche 175333 Wassergekühltem Kondensator Condenseur à eau 293617 Inspektionspaneel Panneau d’inspection 033234 Aufkleber DANTHERM Logo, Etiquette Dantherm logo, 3 Farben 3 couleurs 560620 Gummidruckknopf Bouton poussoir en caoutchouc 175348 069208 Manövrierpaneel Panneau de manœuvre 517601 Aufkleber für Manövrierpaneel...

 • Page 152

  Reservedele/Spare parts/Ersatzteile/Pièces de rechange/Запасные части/Parti di ricambio, CDP 165 Dantherm Поз. Air Handling Pos. №/No. Наименование Descrizione Верхняя панель 293612 Pannello superiore Верхняя/лицевая панель для 175364 Copertura, completa замены направления раздачи воздуха Правосторонняя панель 293613 Pannello lato destro корпуса Опорная рама вентилятора...

 • Page 153

  Картриджный прессостат 606711 Pressostato Водоохлаждаемый 175333 Condensatore ad acqua fredda, конденсатор в сборе completo Инспекционная панель 293617 Pannello d’ispezione Логотип компании Dantherm 033234 Etichetta logo Dantherm Полимерная кнопка 560620 Pulsante in gomma 175348 Панель управления 069208 Pannello di controllo Маркировка панели...

 • Page 154

  Reservedele/Spare parts/Ersatzteile/Pièces de rechange/- Запасные части/Parti di ricambio, CDP 165 Illustration CDP 165 – 3 × 230 V/50 Hz Трехмерное изображение Fortsættes/continued overleaf/fortsetzt/Suite à la page suivante/Продолжение на след. стр./ continua alla pagina seguente...

 • Page 155

  Reservedele/Spare parts/Ersatzteile/Pièces de rechange/Запасные части/Parti di ricambio, CDP 165 Dantherm Pos. Beskrivelse Designation Handling Nr./No. 293612 Topplade Top cover panel 175364 Blændeplade, kpl. Blind cover, cpl. 293613 Gavl højre Cover panel right 175365 Ventilator holder, kpl. Fan bracket, cpl. 531700...

 • Page 156

  606711 Patronpressostat Cartridge pressostat 175333 Vandkølet kondensator kpl. Water-cooled condenser 293617 Inspektionspanel Inspection panel 033234 Skilt Dantherm logo, 3 farver Label Dantherm logo, 3 colours 560620 Gummitrykknap sort Rubber push button 175348 069208 Manøvre panel Operating panel 517601 Label for styrepanel...

 • Page 157

  Reservedele/Spare parts/Ersatzteile/Pièces de rechange/Запасные части/Parti di ricambio, CDP 165 Dantherm Air Pos. Handling Beschreibung Description Nr./No. 293612 Deckplatte oben Tôle en haut 175364 Blenddeckplatte, kpl. Tôle dissimulée, cpl. 293613 Deckplatte rechts Tôle droite 175365 Ventilatorhalter, kpl. Support de ventilateur, cpl.

 • Page 158

  Pressostat cartouche 606711 Patronenpressostat Pressostat cartouche 175333 Wassergekühltem Kondensator Condenseur à eau 293617 Inspektionspaneel Panneau d’inspection 033234 Aufkleber DANTHERM Logo, Etiquette Dantherm logo, 3 Farben 3 couleurs 560620 Gummidruckknopf Bouton poussoir en caoutchouc 175348 069208 Manövrierpaneel Panneau de manœuvre 517601 Aufkleber für Manövrierpaneel...

 • Page 159

  Reservedele/Spare parts/Ersatzteile/Pièces de rechange/Запасные части/Parti di ricambio, CDP 165 Dantherm Поз. Air Handling Pos. №/No. Наименование Descrizione Верхняя панель 293612 Pannello superiore Верхняя/лицевая панель для 175364 Copertura, completa замены направления раздачи воздуха Правосторонняя панель 293613 Pannello lato destro корпуса Опорная рама вентилятора...

 • Page 160

  Картриджный прессостат 606711 Pressostato Водоохлаждаемый 175333 Condensatore ad acqua fredda, конденсатор в сборе completo Инспекционная панель 293617 Pannello d’ispezione Логотип компании Dantherm 033234 Etichetta logo Dantherm Полимерная кнопка 560620 Pulsante in gomma 175348 Панель управления 069208 Pannello di controllo Маркировка панели...

Klixon схемы включения Klixon схемы включения Klixon схемы включения Klixon схемы включения Klixon схемы включения Klixon схемы включения Klixon схемы включения Klixon схемы включения Klixon схемы включения Klixon схемы включения Klixon схемы включения Klixon схемы включения Klixon схемы включения

Лучшие статьи:Насадка пенообразователь своими руками

Монтаж подвесного биде своими руками

Как правильно сделать копию устав

Акты гражданского состояния схема

Тест подарок для подруги